کوچک کردن بینی http://littlenose.mihanblog.com 2018-01-22T08:06:30+01:00 text/html 2013-05-06T16:26:01+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری گیره فرم دهنده و كوچك كننده بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/14 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table style="border-bottom: red 1px solid; border-left: red 1px solid; text-transform: none; text-indent: 0px; font-family: tahoma; letter-spacing: normal; border-top: red 1px solid; border-right: red 1px solid; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" cellspacing="1" width="100%" bgcolor="#ffffff" align="center"><tbody><tr><td style="font-family: tahoma; color: red; font-size: small" align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>به علت استقبال بسیار زیاد از این محصول موجودی آن در حال حاضر صفر است ولی در صورتی که خرید کنید به محض رسیدن این جنس شما در اولویت برای ارسال این کالا خواهید بود .&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></td><td width="20">&nbsp;</td></tr></tbody></table><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img border="0" src="http://30forosh.biz/nabimages/HB/h-noseUp.gif" width="412" height="60"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><b><font color="#ff0000" size="4" face="Tahoma"><span lang="fa">گیره فرم دهنده و كوچك كننده بینی</span></font></b></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><b><font color="#ff0000" size="6" face="Tahoma">Nose UP</font></b></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(51,102,255); font-size: 18px">آیا از بزرگی و بد فرمی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>بینی</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>خودناراضی هستید؟</span></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,128,0); font-size: 18px">آیا می خواهید جراحی زیبایی كنید؟</span></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,0); font-size: 18px">آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟</span></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,0,255); font-size: 18px">آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟</span></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,255); font-size: 18px">محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی اروپا را هم تست كنید!</span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,128,0)"><strong>پدیده زیبایی سال ۲۰۱۲ در اروپا</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong>آخرین قدم را برای جذابیت بردارید!</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,0,255)"><strong>فقط با ۲۰ دقیقه استفاده در روز …</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,255)"><strong>بدون كوچكترین عوارض جانبی</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(51,102,255)"><strong>تاثیر اعجاب انگیز نوزآپ در مدت زمان بسیار كوتاه</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(153,51,0)"><strong>تا حدی است كه خودتان نیز باورتان نمی شود</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(102,102,153)"><strong>پدهای استفاده شده در گیره كوچك كننده از جنس ضد باكتری</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(102,102,153)"><strong> و دئودورانت كه به هیچ وجه به پوست شما آسیب نمی رساند…</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,128,0)"><strong>برای اولین بار در ایران</strong></span></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" border="0" src="http://30forosh.biz/nabimages/ngoodimages/noseUP-1.jpg" width="406" height="322"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="4" face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through">12600تومان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></font>10500<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>تومان</font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="justify"><font color="#0000ff" face="Tahoma">محصول جدید با طراحی منحصر به فرد مناسب برای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><em>كوچك كردن، فرم دادن و بالا نگه داشتن بینی بوده</em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و همچنین باعث جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه بینی شده و در نتیجه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><em>بینی</em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شما را<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><em>كوچك تر و خوش فرم تر</em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>خواهد كرد. این محصول طوری طراحی شده است كه مشكلی برای تنفس كردن ایجاد نمی كند.&nbsp; &nbsp; <br>قسمت سلیكونی Nose Up جهت قرار گرفتن به طور مناسب روی بینی های مختلف و همچنین برای وارد كردن فشار كمتر روی قسمت بالای بینی قابل تغییر می باشد.</font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="justify"><font color="#0000ff" face="Tahoma">امكان<em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>فرم دهی و كوچك كنندگی بینی</em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>برای خانم ها و آقایان در هر سنی …</font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" border="0" src="http://30forosh.biz/nabimages/ngoodimages/noseUP-2.jpg" width="435" height="345"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="4" face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through">12600تومان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></font>10500<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>تومان</font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span lang="FA"><font style="font-size: 14pt" color="#008000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">نتیجه اعجاب انگیز آن را در مدت زمانی بسیار كوتاه</font></span></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span lang="FA"><font style="font-size: 14pt" color="#008000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> تا حدی كه خودتان نیز باورتان نمیشود مشاهده خواهید نمود</font></span></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium/28px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><b><font color="#ff0000" size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif">زیبا كننده<span lang="fa"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font color="#ff6600" size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif">فرم دهنده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="fa">و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></font><font color="#ff0000" size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif">كوچك كننده</font></b></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium/28px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><b><font color="#ff6600" size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif">مخصوص بینی های گوشتی ، متورم و غضروفی</font></b></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium/28px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><b><font color="#ff0000" size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif">بدون نیاز به عمل جراحی</font></b></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" border="0" src="http://30forosh.biz/nabimages/ngoodimages/noseUP-3.jpg" width="411" height="326"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="4" face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through">12600تومان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></font>10500<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>تومان</font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,255); font-size: 18px">محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی اروپا</span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,128,0)"><strong>پدیده زیبایی سال ۲۰۱۲ در اروپا</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong>آخرین قدم را برای جذابیت بردارید!</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0,0,255)"><strong>فقط با ۲۰ دقیقه استفاده در روز …</strong></span></font></p><p style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl"><font size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,0,255)"><strong>بدون كوچكترین عوارض جانبی</strong></span></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" border="0" src="http://30forosh.biz/nabimages/ngoodimages/noseUP-4.jpg" width="414" height="328"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="4" face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through">12600تومان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">قیمت :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></font>10500<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>تومان</font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font face="Tahoma"><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a style="text-decoration: none" href="http://meshop.biz/cart.aspx?s=37382&amp;q=sa2597" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://meshop.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p><h3 style="line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(128,0,128)"><span style="color: rgb(128,0,128); font-size: 16px"><strong><span style="color: rgb(128,0,128)">ویژگیهای</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>فرم دهنده و كوچك كننده بینی نوز آپ Nose Up :</strong></span></span></font></h3><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma"><font color="#0000ff">-<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><em>كوچك كننده و فرم دهنده بینی</em></font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#ff0000">- مسدود نكردن راه تنفس<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#0000ff">- جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><em>بینی</em></font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#ff0000">- مناسب برای استفاده كردن روی انواع<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><em>بینی</em><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>ها</font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#0000ff">- فقط با استفاده ۲۰ دقیقه در روز</font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#ff0000">- دارای قیمت بسیار مناسب<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#0000ff">- استفاده بسیار آسان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#ff0000">- قابل شستشو و به راحتی تمیز می شود</font>&nbsp; &nbsp; <br><font color="#0000ff">- پد های استفاده شدخ در گیره كوچك كننده از جنس ضد باكتری و دئودورانت مبیاشند كه به هیچ وجه به پوست شما آسیب نمی رسانند</font></font></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(240,240,240); text-indent: 0px; font: medium tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" border="0" src="http://30forosh.biz/nabimages/vB/v-noseUp.gif" width="120" height="240"></p> text/html 2013-05-05T15:41:52+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری دستگاه کوچک کننده بینی سیتوپلاسم http://littlenose.mihanblog.com/post/13 <p></p><img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: block; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title="دستگاه کوچک کننده بینی سیتوپلاسم" alt="دستگاه کوچک کننده بینی سیتوپلاسم" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1267449299.jpg" width="247" height="247"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">دستگاه کوچک کننده بینی سیتوپلاسم</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">1,550,000 ریال</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">آیا از بزرگی و فرم بد بینی خود شکایت دارید؟ آیا تصمیم به جراحی زیبایی گرفته اید؟ آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟ آیا میدانید صد ها جوان بیگناه در هنگام عمل زیبایی بینی و در زیر عمل جراحی جان خود را از دست داده اند؟ آیا تحمل درد و عوارض بعد از عمل ، هزینه های گزاف و رد بجای مانده از بخیه ها برایتان مشکل ساز نمیشود؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>اینها تمامی سوالاتی است که در مورد جراحی زیبایی بینی مطرح میشود و در گویش بهتر واقعیت هایی به تلخی خطر مرگ در هنگام عمل جراحی زیبایی وجود دارد که انجام این اعمال را همواره با شک و تردید مواجه میکنند.&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>سیتوپلاسم چیست؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>سیتوپلاسم اختراعی نوین از کشور کره میباشد که به خاطر ایجاد امکان فرم دهی و کوچک کنندگی بینی برای خانم ها و آقایان در هر سنی ، جادوی هزاره سوم نامگذاری شد! این دستگاه کوچک بدون ایجاد کوچکترین جراحت و درد بینی شما را به زیباترین بینی تبدیل میکند.دستگاه سیتو پلاسم مجهز به سیستم ویبره و حرارتی میباشد که با اثر گذاشتن بر روی بافت های زیر پوست بینی بصورت تدریجی طی یک دوره پیوند مابین چربی های زاید زیر پوستی را از میان برده و باعث آزاد شدن و در نهایت جذب این سلول ها میشود.&nbsp; <br>&nbsp; <br>هزینه بسیار نازل و نداشتن هیچ گونه عوارض جانبی و از همه مهمتر راحتی استفاده از دستگاه در منزل ، محل کار ، هنگام رانندگی و حتی ورزش از مزایای دستگاه سیتوپلاسم است که استفاده از آن را برای هر کس در هر سنی آسان میسازد.&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>نمونه ای از نحوه استفاده از دستگاه:&nbsp; <br>&nbsp; <br>دستگاه Cytoplasm دارای تاییدیه سازمان بهداشت جهانی و استاندارد CE و ISO 9001 و برنده چندین جایزه ویژه در جشنواره های مختلف اختراعات و نوآوری های کشور کره و جهان میباشد و توسط نهاد های مرتبط ایرانی مورد تایید قرار گرفته است.&nbsp; <br>&nbsp; <br>نحوه خرید دستگاه ساده تر از آنی است که فکر میکنید! با یک تلفن میتوانید دستگاه سیتوپلاسم را در کوتاه ترین مدت در منزل و یا محل کار خود در سرتاسر ایران و جهان تحویل بگیرید.&nbsp; <br>&nbsp; <br>هر دستگاه شامل قطعات زیر میباشد:&nbsp; <br>&nbsp; <br>- دستگاه سیتوپلاسم لرزشی و حرارتی&nbsp; <br>&nbsp; <br>- شارژر برق شهر 220 ولتی&nbsp; <br>&nbsp; <br>- شارژ فندکی اتومبیل 12 ولتی&nbsp; <br>&nbsp; <br>- ریموت کنترل 3 زمانه&nbsp; <br>&nbsp; <br>- CD ( سی دی ) آموزشی جهت نحوه استفادو&nbsp; <br>&nbsp; <br>- ضمانت نامه معتبر شرکت بازرگانی لوتوس</span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_add_to_card_link" href="http://postalbuying.com/add/48619/index.cgi"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 96px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 88px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"></a><span style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px tahoma; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span> text/html 2013-05-05T15:41:52+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری فرم دهنده و کوچک کننده بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/12 <img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: block; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title="فرم دهنده و کوچک کننده بینی" alt="فرم دهنده و کوچک کننده بینی" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1356520759.jpg"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">فرم دهنده و کوچک کننده بینی</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">160,000 ریال</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">این محصول جدید با طراحی منحصر به فرد مناسب برای فرم دادن و بالا نگه داشتن بینی و همچنین باعث جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه بینی شده و در نتیجه بینی شما کوچکتر و خوش فرم تر می شود فقط با استفاده 20 دقیقه در روز , همین حالا شما می توانید این محصول فوق العاده را با قیمت بسیار مناسب تهیه فرمائید&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads/1356520759.jpg">&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>تاثیر اعجاب انگیز Nose UP را در مدت زمان بسیار کوتاه&nbsp; <br>&nbsp; <br>تا حدی که خودتان نیز باورتان نمیشود مشاهده خواهید نمود&nbsp; <br>&nbsp; <br>با پدهایی از جنس ضد باکتری و دئودورانت&nbsp; <br>&nbsp; <br>که به هیچ وجه به پوست شما آسیب نمی رسانند…&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" src="http://bziran.com/ppicads_more/21356520759.jpg">&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>این محصول طوری طراحی شده که مشکلی برای تنفس کردن ایجاد نمی کند و هم اینکه قسمت سلیکونی نوز آپ برای قرار گرفتن به صورت مناسب روی بینی های متفاوت و همین طور برای وارد کردن فشار کمتر روی قسمت بالای بینی قابل تغییر می باشد&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از بزرگی و بد فرمی بینی خودناراضی هستید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا می خواهید جراحی زیبایی کنید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی اروپا را هم تست کنید!&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" src="http://bziran.com/ppicads_more/31356520759.jpg">&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>ویژگی های فرم دهنده و کوچک کننده بینی نوز آپ Nose Up :&nbsp; <br>&nbsp; <br>- کوچک کننده و فرم دهنده بینی&nbsp; <br>- مسدود نکردن راه تنفس&nbsp; <br>- دارای کیفیت مرغوب با 2 پد سلیکونی&nbsp; <br>- قابلیت تنظیم پد ها در 3 حالت برای وارد کردن فشار بیشتر یا کمتر&nbsp; <br>- جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه بینی&nbsp; <br>- مناسب برای استفاده کردن روی انواع بینی ها&nbsp; <br>- فقط با استفاده 20 دقیقه در روز&nbsp; <br>- دارای قیمت بسیار مناسب&nbsp; <br>- استفاده بسیار آسان&nbsp; <br>- قابل شستشو و به راحتی تمیز می شود&nbsp; <br>- پد ها از جنس ضد باکتری و دئودورانت مبیاشند که به هیچ وجه به پوست شما آسیب نمی رسانند&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" src="http://bziran.com/ppicads_more/41356520759.jpg">&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>این محصول طوری طراحی شده که مشکلی برای تنفس کردن ایجاد نمی کند و هم اینکه قسمت سلیکونی نوز آپ برای قرار گرفتن به صورت مناسب روی بینی های متفاوت و همین طور برای وارد کردن فشار کمتر روی قسمت بالای بینی قابل تغییر می باشد&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از بزرگی و بد فرمی بینی خودناراضی هستید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا می خواهید جراحی زیبایی کنید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی اروپا را هم تست کنید!&nbsp; <br></span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_add_to_card_link" href="http://postalbuying.com/add/151137/index.cgi"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 128px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 60px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"></a><span style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px tahoma; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span> text/html 2013-05-05T15:41:52+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری ماسک کوچک کننده بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/11 <img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); border-top: 0px; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title="ماسک کوچک کننده بینی" alt="ماسک کوچک کننده بینی" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1322803214.jpg"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">ماسک کوچک کننده بینی</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">128,000 ریال</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">ماسک بی نظیر کوچک کننده بینی&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از بزرگی و بد فرمی بینی خودناراضی هستید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا می خواهید جراحی زیبایی کنید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی&nbsp; <br>&nbsp; <br>وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>ماسک چندکاره مخصوص بینی&nbsp; <br>&nbsp; <br>کوچک کننده و فرم دهنده بینی&nbsp; <br>&nbsp; <br>جادوی هزاره سوم&nbsp; <br>&nbsp; <br>محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی در کره جنوبی&nbsp; <br>&nbsp; <br>از بین برنده دائمی سلول های مرده پوست و جوش های سر سیاه&nbsp; <br>&nbsp; <br>پدیده زیبایی سال ۲۰۱۱ اروپا&nbsp; <br>&nbsp; <br>تاثیر معجزه آسا فقط در ۴ مرحله&nbsp; <br>&nbsp; <br>نتیجه شگفت انگیز آنرا در مدت زمانی بسیار کوتاه&nbsp; <br>&nbsp; <br>خودتان تعجب خواهید کرد&nbsp; <br>&nbsp; <br>این محصول دارای شماره مجوز 458/45 می باشد&nbsp; <br>&nbsp; <br>قیمت :9200 تومان&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>زیبا کننده&nbsp; <br>&nbsp; <br>فرم دهنده&nbsp; <br>&nbsp; <br>کوچک کننده&nbsp; <br>&nbsp; <br>ویژه بینی های گوشتی ، متورم و غضروفی&nbsp; <br>&nbsp; <br>بدون نیاز به عمل جراحی&nbsp; <br>&nbsp; <br>بدون هیچ گونه عوارضی&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>تصور و انتظارات غیر واقع بینانه درمورد جراحی پلاستیک بینی زیاد است. همیشه این امکان وجود ندارد که بافت انسان را به گونه ای تغییر داد تا آنچه بیمار دلش می خواهد حاصل شود. هدف جراح این است که ظاهر بیمار را در طی اعمالی که به دقت برنامه ریزی شده اند زیباتر کند .&nbsp; <br>&nbsp; <br>اینکه او چگونه به این مهم دست می یابد به میزان زیادی بستگی به آموزش ، تجربه، علم و مهارت او دارد و تمامی این فاکتورها بسیار متغیر هستند. همکاری بیمار و واکنش های ناخواسته نیز نقش بسیار اساسی در نتیجه نهایی یک عمل جراحی دارد .جراح نمی تواند نتیجه نهایی عمل را تضمین کند بلکه قادر است تضمین کند که تمامی تلاش خود را برای حصول نتیجه بهتر بکارخواهدبرد .&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>هر بسته شامل 6 عدد ماسک بینی می باشد.&nbsp; <br>&nbsp; <br>– ماسک را به صورت لایه نازک به تمام پوست بینی بجز&nbsp; <br>&nbsp; <br>اطراف چشم بمالید مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در مکانی آرام&nbsp; <br>&nbsp; <br>به استراحت بپردازید و صبر کنید ، سپس با یک پارچه نرم و&nbsp; <br>&nbsp; <br>لطیف به آرامی ماسک رو از روی صورت خود پاک کرده و بردارید&nbsp; <br>&nbsp; <br>– قابل ذکر است برای پاک کردن ماسک به هیچ عنوان از آب&nbsp; <br>&nbsp; <br>استفاده نکنید.آ&nbsp; <br>&nbsp; <br>یا تحمل درد و عوارض بعد از عمل ، هزینه های&nbsp; <br>&nbsp; <br>گزاف و رد بجای مانده از بخیه ها برایتان مشکل ساز نمیشود؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>قیمت :9200 تومان&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>امکان فرم دهی و کوچک کنندگی بینی برای خانم ها و آقایان در هر سنی&nbsp; <br>&nbsp; <br>، جادوی هزاره سوم نامگذاری شد! این محصول بدون ایجاد کوچکترین&nbsp; <br>&nbsp; <br>جراحت و درد بینی شما را به زیباترین بینی تبدیل میکند. این ماسک&nbsp; <br>&nbsp; <br>که با اثر گذاشتن بر روی بافت های زیر پوست بینی بصورت تدریجی طی&nbsp; <br>&nbsp; <br>یک دوره پیوند مابین چربی های زاید زیر پوستی را از میان برده و باعث آزاد&nbsp; <br>&nbsp; <br>شدن و در نهایت جذب این سلول ها میشود.&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br></span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_add_to_card_link" href="http://postalbuying.com/add/110546/index.cgi"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 95px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 62px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"></a><span style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px tahoma; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span> text/html 2013-05-05T15:41:51+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری ماسک کوچک کننده بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/10 &gt;<img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: block; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title=" ماسک کوچک کننده بینی " alt=" ماسک کوچک کننده بینی " src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1347984381.jpg"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">ماسک کوچک کننده بینی</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">158,000 ریال</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">ماسک بی نظیر کوچک کننده بینی&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از بزرگی و بد فرمی بینی خودناراضی هستید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا می خواهید جراحی زیبایی کنید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی&nbsp; <br>&nbsp; <br>وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>ماسک چندکاره مخصوص بینی&nbsp; <br>&nbsp; <br>کوچک کننده و فرم دهنده بینی&nbsp; <br>&nbsp; <br>جادوی هزاره سوم&nbsp; <br>&nbsp; <br>محصول برگزیده و پرفروش آرایشی بهداشتی در کره جنوبی&nbsp; <br>&nbsp; <br>از بین برنده دائمی سلول های مرده پوست و جوش های سر سیاه&nbsp; <br>&nbsp; <br>پدیده زیبایی سال ۲۰۱۱ اروپا&nbsp; <br>&nbsp; <br>تاثیر معجزه آسا فقط در ۴ مرحله&nbsp; <br>&nbsp; <br>نتیجه شگفت انگیز آنرا در مدت زمانی بسیار کوتاه&nbsp; <br>&nbsp; <br>خودتان تعجب خواهید کرد&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>قیمت :12200تومان&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>زیبا کننده&nbsp; <br>&nbsp; <br>فرم دهنده&nbsp; <br>&nbsp; <br>کوچک کننده&nbsp; <br>&nbsp; <br>ویژه بینی های گوشتی ، متورم و غضروفی&nbsp; <br>&nbsp; <br>بدون نیاز به عمل جراحی&nbsp; <br>&nbsp; <br>بدون هیچ گونه عوارضی&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>تصور و انتظارات غیر واقع بینانه درمورد جراحی پلاستیک بینی زیاد است. همیشه این امکان وجود ندارد که بافت انسان را به گونه ای تغییر داد تا آنچه بیمار دلش می خواهد حاصل شود. هدف جراح این است که ظاهر بیمار را در طی اعمالی که به دقت برنامه ریزی شده اند زیباتر کند .&nbsp; <br>&nbsp; <br>اینکه او چگونه به این مهم دست می یابد به میزان زیادی بستگی به آموزش ، تجربه، علم و مهارت او دارد و تمامی این فاکتورها بسیار متغیر هستند. همکاری بیمار و واکنش های ناخواسته نیز نقش بسیار اساسی در نتیجه نهایی یک عمل جراحی دارد .جراح نمی تواند نتیجه نهایی عمل را تضمین کند بلکه قادر است تضمین کند که تمامی تلاش خود را برای حصول نتیجه بهتر بکارخواهدبرد .&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>هر بسته شامل ۱۰ عدد ماسک بینی می باشد.&nbsp; <br>&nbsp; <br>– ماسک را به صورت لایه نازک به تمام پوست بینی بجز&nbsp; <br>&nbsp; <br>اطراف چشم بمالید مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در مکانی آرام&nbsp; <br>&nbsp; <br>به استراحت بپردازید و صبر کنید ، سپس با یک پارچه نرم و&nbsp; <br>&nbsp; <br>لطیف به آرامی ماسک رو از روی صورت خود پاک کرده و بردارید&nbsp; <br>&nbsp; <br>– قابل ذکر است برای پاک کردن ماسک به هیچ عنوان از آب&nbsp; <br>&nbsp; <br>استفاده نکنید.آ&nbsp; <br>&nbsp; <br>یا تحمل درد و عوارض بعد از عمل ، هزینه های&nbsp; <br>&nbsp; <br>گزاف و رد بجای مانده از بخیه ها برایتان مشکل ساز نمیشود؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>قیمت :12200تومان&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>امکان فرم دهی و کوچک کنندگی بینی برای خانم ها و آقایان در هر سنی&nbsp; <br>&nbsp; <br>، جادوی هزاره سوم نامگذاری شد! این محصول بدون ایجاد کوچکترین&nbsp; <br>&nbsp; <br>جراحت و درد بینی شما را به زیباترین بینی تبدیل میکند. این ماسک&nbsp; <br>&nbsp; <br>که با اثر گذاشتن بر روی بافت های زیر پوست بینی بصورت تدریجی طی&nbsp; <br>&nbsp; <br>یک دوره پیوند مابین چربی های زاید زیر پوستی را از میان برده و باعث آزاد&nbsp; <br>&nbsp; <br>شدن و در نهایت جذب این سلول ها میشود.&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br></span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 97px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 97px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px tahoma; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span> text/html 2013-05-05T15:41:29+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری کرم کوچک کننده بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/9 <img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: block; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title="کرم کوچک کننده بینی" alt="کرم کوچک کننده بینی" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1265041206.jpg"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">کرم کوچک کننده بینی</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">780,000 ریال</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">کرم کوچک کننده بینی صددرصد تضمینی&nbsp; <br>*********************************8&nbsp; <br>اگر هزینه گزاف اعمال جراحی زیبایی بینی را ندارید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>اگر از عوارض اعمال جراحی بینی می ترسید؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>اگر می خواهید با کمترین هزینه بهترین نتیجه را بگیرید !&nbsp; <br>&nbsp; <br>و ... ما کرم جادویی کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز را پیشنهاد میکنیم.&nbsp; <br>&nbsp; <br>ین کرم جادوئی جهت کوچک کردن بینی و خوش فرم کردن بینی بهترین چیزی&nbsp; <br>است که تا کنون بعد از عمل جراحی به بوجود آمده است.&nbsp; <br>&nbsp; <br>کرم کوچک کننده بینی بیوتیفول نوز ( Beautiful Nose ) از بهترین مواد کاملا گیاهی ساخته شده است که آن را به یک کرم کوچک کننده و فرم دهنده بسیار عالی بینی بدل میکند.&nbsp; <br>&nbsp; <br>کرم کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز فقط جهت بینی های گوشتی قابل استفاده&nbsp; <br>است که قالب بینی ها به این گونه اند&nbsp; <br>&nbsp; <br>و جهت کوچک کردن بینی های استخوانی قابل استفاده نمی باشد . دوره درمان کرم بیوتی نوز بستگی به اندازه بینی دارد&nbsp; <br>&nbsp; <br>ولی نتیجه محسوس را حداقل بعد از 2 تا 3 هفته قابل مشاهده خواهد بود .&nbsp; <br>&nbsp; <br>طریقه مصرف کرم کوچک کننده بینی:&nbsp; <br>روزی سه بار بینی راشسته و مقدار بسیار کمی از کرم را روی بینی گذاشته و از&nbsp; <br>پائین به طرف بالا به مدت 5 دقیقه ماساژ دهید</span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_add_to_card_link" href="http://postalbuying.com/add/47753/index.cgi"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 32px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 32px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"></a> text/html 2013-05-05T15:17:54+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری دستگاه سیتوپلاسم http://littlenose.mihanblog.com/post/8 <img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: block; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title="دستگاه سیتوپلاسم" alt="دستگاه سیتوپلاسم" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1272704526.jpg"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">دستگاه سیتوپلاسم</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">1,450,000 ریال</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">آیا از بزرگی و فرم بد بینی خود شکایت دارید؟ آیا تصمیم به جراحی زیبایی گرفته اید؟ آیا از عوارض جراحی و بیهوشی خبر دارید؟ آیا میدانید صد ها جوان بیگناه در هنگام عمل زیبایی بینی و در زیر عمل جراحی جان خود را از دست داده اند؟ آیا تحمل درد و عوارض بعد از عمل ، هزینه های گزاف و رد بجای مانده از بخیه ها برایتان مشکل ساز نمیشود؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>اینها تمامی سوالاتی است که در مورد جراحی زیبایی بینی مطرح میشود و در گویش بهتر واقعیت هایی به تلخی خطر مرگ در هنگام عمل جراحی زیبایی وجود دارد که انجام این اعمال را همواره با شک و تردید مواجه میکنند.&nbsp; <br>&nbsp; <br>آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>سیتوپلاسم چیست؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>سیتوپلاسم اختراعی نوین از کشور کره میباشد که به خاطر ایجاد امکان فرم دهی و کوچک کنندگی بینی برای خانم ها و آقایان در هر سنی ، جادوی هزاره سوم نامگذاری شد! این دستگاه کوچک بدون ایجاد کوچکترین جراحت و درد بینی شما را به زیباترین بینی تبدیل میکند.دستگاه سیتو پلاسم مجهز به سیستم ویبره و حرارتی میباشد که با اثر گذاشتن بر روی بافت های زیر پوست بینی بصورت تدریجی طی یک دوره پیوند مابین چربی های زاید زیر پوستی را از میان برده و باعث آزاد شدن و در نهایت جذب این سلول ها میشود.&nbsp; <br>&nbsp; <br>هزینه بسیار نازل و نداشتن هیچ گونه عوارض جانبی و از همه مهمتر راحتی استفاده از دستگاه در منزل ، محل کار ، هنگام رانندگی و حتی ورزش از مزایای دستگاه سیتوپلاسم است که استفاده از آن را برای هر کس در هر سنی آسان میسازد.&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>نمونه ای از نحوه استفاده از دستگاه:&nbsp; <br>&nbsp; <br>دستگاه Cytoplasm دارای تاییدیه سازمان بهداشت جهانی و استاندارد CE و ISO 9001 و برنده چندین جایزه ویژه در جشنواره های مختلف اختراعات و نوآوری های کشور کره و جهان میباشد و توسط نهاد های مرتبط ایرانی مورد تایید قرار گرفته است.&nbsp; <br>&nbsp; <br>نحوه خرید دستگاه ساده تر از آنی است که فکر میکنید! با یک تلفن میتوانید دستگاه سیتوپلاسم را در کوتاه ترین مدت در منزل و یا محل کار خود در سرتاسر ایران و جهان تحویل بگیرید.&nbsp; <br>&nbsp; <br>هر دستگاه شامل قطعات زیر میباشد:&nbsp; <br>&nbsp; <br>- دستگاه سیتوپلاسم لرزشی و حرارتی&nbsp; <br>&nbsp; <br>- شارژر برق شهر 220 ولتی&nbsp; <br>&nbsp; <br>- شارژ فندکی اتومبیل 12 ولتی&nbsp; <br>&nbsp; <br>- ریموت کنترل 3 زمانه</span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_add_to_card_link" href="http://postalbuying.com/add/51459/index.cgi"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 32px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 32px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"></a><span style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px tahoma; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span> text/html 2013-05-05T15:17:35+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری آنچه بیماران درباره عمل جراحی بینی نمی دانند http://littlenose.mihanblog.com/post/7 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">تب و تاب عمل جراحی&nbsp; زیبایی&nbsp; بینی این روزها باعث شده تا متخصصان گوش و حلق و بینی، بیماران متفاوتی در کلینیک های تخصصی و مطب های خصوصی خود داشته باشند، بیگمان بسیاری از افرادی که دوست دارند بینی&nbsp; کوچک، ظریف و خوش فرمی داشته باشند، پرسش های بدون پاسخی دارند، که مطالعه این گفت وشنود کمک می کند پیش از رینوپلاستی بینی، به داده های مفیدی دست یازند.</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">از دکتر عبدالحمید حسین نیا (متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و عضو جامعه جراحان ایران) می پرسم</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">این رینوپلاستی یعنی چی؟</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">رینوپلاستی به منظور اصلاح بدشکلی بینی انجام می گیرد. گاهی بدشکلی های بینی به ویژه آن دسته که در اثر شکستگی های قدیمی پدید آمده، منجر به انسداد بینی و مشکل تنفسی و اختلال بویایی می شود; از این رو جراح می کوشد ضمن آن که ظاهر خوب و متعارف بینی بیمار را به او باز&nbsp; گرداند، انسداد بینی را هم که در اثر انحراف دیواره میانی بینی به وجود آمده، اصلاح کند که در این صورت به آن "سیپتو رینو پلاستی" می گویند. دیواره میانی نقش حساسی در نمای ظاهر بینی دارد.از این گذشته، بینی زشت منظر، سبب افسردگی می شود. در حالی که رفع ناهنجاری و بدشکلی و تبدیل آن به یک بینی طبیعی و هنجار موجب شادابی فرد می شود که خود اثر شگرف روحی بر وی می گذارد. دکتر حسین نیا در پاسخ به این پرسش که نقش لیزر و انرژی رادیو فرکانس در جراحی بینی چیست؟ می گوید: استفاده از این ره آوردهای پزشکی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. به عبارت دیگر لیزر بیش از آن چه که چاقو و قیچی ظریف انجام می دهد کاری از پیش نمی برد.</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">می پرسم: بهترین زمان برای عمل جراحی بینی در چه سن و سالی است؟</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">سنی که در آن بینی، رشد تکاملی خود را به پایان رسانده باشد. به عبارت دیگر بیمار مرحله بلوغ را طی کرده باشد. سن&nbsp;</span><font dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">18</font><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">سال مناسب ترین سن رینوپلاستی است و معمولا اوج تغییرات بینی تا یکسال پس از عمل است. به همین سبب پس از سپری شدن این مدت اگر عدم تقارن و ناهمواری ها در بینی مانده باشد، باید مورد عمل بازنگری قرار گیرد و معایب برجا مانده اصلاح و روتوش شود. این که طراحی کامپیوتری (مورد مناقشه پزشکان) تا چه میزان موثر است، دکتر حسین نیا می گوید: درباره طراحی کامپیوتری، معمولا از این طریق یک نتیجه&nbsp; اغراق آمیز به دست می آید و نباید به بیمار وعده هایی داد که بعدا نشود از عهده&nbsp; آن برآمد. از این گذشته، کامپیوتر تصویری سطحی و تک بعدی به دست می دهد در حالی که جراحی بینی در سه بعد انجام می شود.&nbsp;</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">سوال بعدی در باره انحراف تیغه و پولیپ بینی است، که چه پیامدهایی دارد و چه باید کرد. او می گوید: انحراف تیغه بینی به درجات متغیری در شکستگی های قدیمی بینی و در بد شکلی های بینی وجود دارد و با عمل رینوپلاستی در یک جلسه اصلاح می شود و با عمل توامان این دو "سپتو رینوپلاستی" می گویند. ولی پولیپ بینی که خاستگاه آلرژیک دارد، جداگانه است و در زمینه های آلرژی نه تنها رینوپلاستی، بلکه جراحی انتخابی بینی دیگر توصیه نمی شود، مگر آن که سیر آلرژی بینی را به گونه ای متوقف سازند. عوارض عمل جراحی زیبایی بینی را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، عوارضی که شامل هر جراحی می شود مثل عفونت، خونریزی و امثال آن; و دسته&nbsp; دوم،&nbsp; عوارضی که مربوط به جراحی بینی می شود. ولی آنچه که موجب عدم رضایت متقاضی می شود، یک سری معایب یا عدم تقارن هایی است که باقی مانده است، مثل یکسان نبودن سوراخ های بینی و عدم تقارن یک طرف بینی نسبت به طرف دیگر. گاهی نیز مشکلات موجود به تورم بینی پس از عمل ارتباط دارد و باید صبر پیشه کرد که به مرور زمان از بین برود. مقایسه بینی پس از عمل جراحی بعد از یک،&nbsp; پنج، ده و حتی&nbsp;</span><font dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">25</font><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;سال با هم اختلاف محسوسی دارند.&nbsp;</span><br dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">دکتر حسین نیا در پاسخ به پرسش پایانی که چرا نرخ گذاری برای این عمل بسیار متفاوت است، می گوید: اصولا جراحی&nbsp; زیبایی به دلیل آن که کاربرد درمانی ندارد، هزینه&nbsp; بالایی دارد. زیبایی و آرامش در قلمرو تجملاتی مانند فرش، طلا و زینت آلات است. جراحی زیبایی، عمل فقرا نیست، بلکه پولداران هستند که به این عمل رو می آورند و از آن جا که درمان در آن لحاظ نشده، هیچ سازمان بیمه گر هزینه آن را متقبل نمی شود و جالب این که بخشی از رینوپلاستی که با درمان هم مخلوط می شود مثل سپتوپلاستی یا اصلاح انحراف تیغه بینی که برای باز کردن راه تنفس است، در آتش لهیب زیبایی می سوزد و بیمه گران در صورت توام بودن این دو عمل از تعهد جراحی درمانی سر باز می زنند. هیچ تناسبی بین هزینه عمل و کیفیت و نتایج آن ندارد و دریافت هزینه کمتر به معنای ارائه خدمات به همان نسبت نیست.</span> text/html 2013-05-05T15:16:24+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری بعد از جراحی بینی چه عوارضی منتظر شماست؟ http://littlenose.mihanblog.com/post/6 <div class="subtitle" style="font-size: 12px; font-family: tahoma, Arial; color: rgb(88, 135, 141); padding: 0pt; margin-top: 10px; text-align: justify; margin-bottom: 20px;">اهمیت تنفس از طریق بینی و تأثیر شگرف ظاهر بینی بر روی چهرۀ فرد بیانگر این است که جراح بینی باید علاوه بر برخورداری از دانش لازمه از تجربۀ کافی نیز برخوردار باشد</div><div class="body" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding-bottom: 30px;"><img height="225" src="http://www.hamseda.ir/files/fa/news/1389/12/3/17786_270.jpg" width="301" align="left" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); margin: 4px; width: 162px; height: 120px;"><div>بینی فقط مجرایی برای عبور هوای استنشاقی نیست بلکه بینی ضمن عبور هوای استنشاقی آن را کاملاً تمیز، گرم و مرطوب می نماید و بدیهی است انسداد بینی فرد را از این امتیازات محروم می سازد.</div><div><br>صورت در معرض دید ترین قسمت بدن ماست و بینی در مرکز آن واقع شده و برجسته است لذا اشکالات ساختمانی بینی برای تمام افراد بوضوح قابل رویت است.</div><div><br>از طرف دیگر تنفس از طریق بینی برای سلامتی ما حائز اهمیت فوق العاده ای است، بینی فقط مجرایی برای عبور هوای استنشاقی نیست بلکه بینی ضمن عبور هوای استنشاقی آن را کاملاً تمیز، گرم و مرطوب می نماید و بدیهی است انسداد بینی فرد را از این امتیازات محروم می سازد.</div><div><br>توجه به دو ویژگی فوق الذکر یعنی اهمیت تنفس از طریق بینی و تأثیر شگرف ظاهر بینی بر روی چهرۀ فرد بیانگر این است که جراح بینی باید علاوه بر برخورداری از دانش لازمه از تجربۀ کافی نیز برخوردار باشد به نحوی که بتواند بین حفظ عملکرد بینی و رسیدن به بینی زیباتر تعادل برقرار کند و به عبارت دیگر جراح با تجربه قبل از اینکه هر تغییری را بر روی ظاهر بینی اعمال کند در نظر خواهد گرفت که این تغییر باعث مختل شدن عملکرد بینی و انسداد بینی نشود.</div><div><br>در گذشته ای نه چندان دور جراحی پلاستیک بینی محدود به کوچک کردن و جمع کردن بینی بود و بینی ای مورد قبول بود که کوچک وسر بالا و قوس دار و اصطلاحاً عروسکی باشد امّـــا امروزه علم جراحی پلاستیک بینی نیز دستخوش تحولی شگرف شده است به نحوی که « رینوپلاستی تقویتی » در حال از رده خارج کردن « رینوپلاستی سنتی » است.</div><div><br>در رینوپلاستی تقویتی عمل جراحی فقط محدود به کوچک کردن بینی نیست بلکه در این روش جراح ضمن اینکه قسمت هایی از بینی را برداشته و کوچک می کند ممکن است قسمت های دیگری را تقویت کند تا نتیجۀ نهایی دماغی باشد که در حالیکه زیبا شده امــا به عملکرد اصلی آن که همان تنفس است آسیبی وارد نشده باشد. روشن است که چنین دماغی دیگر خیلی کوچک و سربالا نیست ونمای بینی ای که به طور افراطی عمل شده را نخواهد داشت.</div><div><br>با رعایت موارد فوق احتمال پیدایش عارضه بدنبال عمل جراحی بینی بسیار کاهش خواهد یافت و البته جراح&nbsp; با معاینه بینی&nbsp; می تواند پیش بینی کند که اگر یک&nbsp; بینی خاص تحت عمل جراحی قرار گیرد ممکن است دچار یک عارضۀ خاص شود که در این صورت جراح باید این مطلب را با متقاضی عمل در میان گذاشته و تلاش نماید نامبرده را از انجام این عمل منصرف نماید.<br>به طور کلی عوارض جراحی زیبایی بینی را می توانیم به دو گروه تقسیم نمائیم:</div><div><br>1-&nbsp; آسیب دیدن عملکرد بینی یا انسداد تنفسی&nbsp;<br>2-&nbsp; تغییرات نامطلوب ظاهر بینی</div><div><br>چنانچه بعد از عمل حفرۀ داخل بینی تنگ شود و تنفس از بینی برای بیمار سخت شود انتظار می رود که بیمار از علائمی مثل تنفس دهانی،خشک شدن گلو به هنگام خواب، تنفس صدادار و کاهش حس بویایی رنج ببرد.</div><div><br>علل انسداد تنفسی متعاقب عمل جراحی بینی عبارتند از:<br>1- اصلاح نکردن انسدادهای مکانیکی در حین عمل جراحی: چنانچه از قبل از عمل بزرگی شاخک های بینی و یا انحراف تیغۀ بینی وجود داشته باشد جراح باید تلاش نماید این موانع به ظاهر مختصر را هم برطرف کند و با توجه به اینکه بینی با عمل جراحی معمولاً کوچک تر می شود چنانچه مانعی که از قبل وجود داشته و انسداد هم ایجاد نکرده را برطرف نکنیم وقتی بینی جمع تر شد این مانع به ظاهر بی اهمیت باعث انسداد مسیر تنفسی می شود.<br>2- تورم مخاط داخل بینی: چنانچه بدلیل سینوزیت مزمن و یا آلرژی شدید مخاط داخل بینی متورم باشد ممکن است باعث انسداد تنفسی شود.</div><div>3- چسبندگی های داخل بینی: اگر جراح داخل بینی را زیاد دستکاری نماید باعث زخمی شدن مخاط بینی می شود، اگر مخاط زخمی شده در مجاورت یکدیگر قرار گیرند به هنگام ترمیم به یکدیگر می چسبند و راه داخل بینی را تنگ می نمایند.</div><div>4- تنگ کردن بیش از حد سوراخهای بینی.<br>5- برداشتن بیش از اندازه از غضروف های نوک بینی: این امر منجر به تنگی مدخل بینی می شود.</div><div><br>تاکنون با علل انسداد بینی بعد از عمل جراحی آشنا شدیم امّــا اگر جراح بینی از تجربۀ کافی برخوردار نباشد علاوه بر مختل شدن عملکرد بینی این احتمال وجود دارد که ظاهر بینی فرم مطلوب و مورد نظر را پیدا نکند و به شکل نامطلوبی در آید.</div><div><br>این شکلهای نامطلوب و دلایل آن عبارتند از:</div><div><br><strong>1- غیر قرینه بودن سوراخهای بینی<br></strong>شکل و اندازۀ سوراخهای&nbsp; بینی تحت تأثیر قسمت های مجاورش می باشد، بطوری که وضعیت غضروف های نوک بینی، قسمت جلویی و پایینی تیغۀ بینی، اتصال بینی به لب بالا ونحوه و میزان برداشتن از سوراخ های بینی همه و همه روی شکل سوراخ بینی تأثیرگذارند و اگر به سوراخ های بینی فردی که عمل نکرده بنگریم معمولاً دو سوراخ بینی دقیقاً عین هم نیستند امّـــا فردی که عمل می کند بعد از عمل انتظار دارد که سوراخ ها کاملاً قرینه باشند، جراح در طی عمل باید تلاش نماید که میزان غیر قرینگی را برطرف کرده و تا آنجا که ممکن است آنرا اصلاح نماید.</div><div><br><strong>2- کجی بینی<br></strong>در مواردی که انحراف تیغۀ بینی شدید باشد معمولاً بر روی شکل ظاهری بینی هم تأثیر می گذارد و ظاهر بینی هم قرینه و صاف نیست، اصلاح کامل انحراف تیغۀ بینی از کجی ظاهری بعد از عمل جلوگیری می کند و اگر انحراف تیغۀ داخلی بینی قبل از عمل خفیف باشد و جراح آنرا در طی عمل زیبایی بینی اصلاح نکند این کجی به جا مانده علاوه بر آنکه ممکن است باعث انسداد بینی شود می تواند باعث کجی بعد از عمل بینی نیز شود.</div><div><br><strong>3- غیر طبیعی بودن بینی<br></strong>&nbsp;اگر جراح به میزان زیادی از بافت های بینی بردارد نتیجۀ آن دماغی است که قوس زیادی دارد و اصطلاحاً سرسره ای است، زاویه زیادی دارد و اصطلاحاً خوکی است و در نمای رخ هم خیلی باریک است و روشن است که این بینی دیگر نمای نرمال و طبیعی را نداشته و ظاهری مصنوعی به فرد می دهد که مطلوب نیست، بنابراین جراح باید محتاط باشد و از ایجاد تغییرات زیادی که به بینی نمایی غیر طبیعی می دهد بپرهیزد.</div><div><br><strong>4- منگنه ای شدن یا وجود فرو رفتگی هایی در دو طرف بینی<br></strong>بروز این مشکل علاوه بر اینکه به ظاهر بینی نمای نامطلوبی می دهد باعث می شود قسمت فرو رفته مانعی در مسیر راه هوایی باشد و فرد دچار انسداد بینی شود و علت بروز این عارضه برداشتن بیش از حد از غضروف بینی است، به طور طبیعی غضروفی که نوک بینی را تشکیل می دهد امتداد یافته و در لابه لای قسمتی از دیوارۀ خارجی سوراخ بینی قرار می گیرد، وجود این غضروف باعث می شود فشار منفی ای که به هنگام دم به قسمت های مختلف بینی وارد می شود نتواند پره های بینی را به داخل بکشد که در طی عمل جراحی معمولاً مقداری از این غضروف ها برداشته می شود تا نوک بینی جمع تر شود و اگر چنانچه بیش از مقدار لازم برداشته شود غضروف باقیمانده دیگر نمی تواند در مقابل فشار منفی هنگام دم مقاومت کند و به داخل کشیده می شود و سوراخ بینی تنگ شده و مسیر تنفسی با مشکل مواجه می شود.</div><div><br><strong>5- کاهش حس بویایی<br></strong>پایانه های اعصاب بویایی در سقف حفرۀ داخل بینی قرار گرفته اند، این ناحیه در طی عمل زیبایی بینی معمولاً دستکاری نمی شود بنابراین احتمال آسیب دیدن حس بویایی بعد از عمل جراحی وجود ندارد مگر در دو حالت:</div><div><br>حالت اول: اینکه فردی که تحت عمل جراحی قرار گرفته است از قبل مبتلا به پولیپ وسیع و منتشر بینی بوده است و همزمان با عمل زیبایی تحت عمل پولیپکتومی نیز قرار گرفته باشد و با توجه به اینکه ممکن است پولیپ ها در قسمت نزدیک به سقف حفره بینی قرار گرفته باشند برداشتن آنه ا و دستکاری آن قسمت ممکن است منجر به آسیب دیدن پایانه های بویایی شود و اگر فردی مبتلا به پولیپ وسیع بینی باشد بهتر است که ابتدا در یک عمل مجزا پولیپ ها برداشته شوند و سپس با فاصلۀ چند ماه بعد تحت عمل زیبایی بینی قرار گیرند.</div><div><br>حالت دوم: اگر به دلایلی که قبلاً ذکر کرده ام فردی در اثر عمل زیبایی بینی به درجاتی دچار انسداد بینی شود به همان میزان نیز دچار کاهش حس بویایی می شود زیرا برای اینکه بتوانیم بویی را حس کنیم باید مولکولهای فرّار آن ماده بتوانند از طریق بینی خود را به پایانه های اعصاب بویایی برسانند و چنانچه بینی مسدود باشد این مولکول ها قادر نیستند وارد بینی شوند تا بتوانند اعصاب بویایی را تحریک کنند. منبع :خبرگزاری آریا</div></div> text/html 2013-05-05T15:15:23+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری عوارض عمل زیبایی بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/5 <div align="justify" style="font-size: 12px;"><font style="font-size: 10pt;">واقعا اینکه چرا با وجود هزینه سنگین و درد بسیار، درصد قابل توجهی از زنان ایرانی به دنبال جراحی‌های مختلف زیبایی هستند، یک سوال بزرگ است که البته ریشه در فرهنگ عامه امروز ایران دارد.<br><br>اگر تصمیم‌تان برای مراجعه به اتاق عمل زیبایی جدی است، از عوارض آن&nbsp; هم مطلع شوید. البته تصمیم با خود شماست. اما بد نیست از چیزهایی که ممکن است سر راهتان قرار بگیرد، با خبر شوید.<br><br></font></div><hr align="justify" style="font-size: 12px; width: 636px; height: 2px;"><font color="#8b0000" style="font-size: 10pt;"><strong><font style="font-size: 10pt;"><br></font></strong></font><font color="#8b0000" style="font-size: 10pt;"><br></font><div align="center" style="font-size: 12px;"><font color="#8b0000" style="font-size: 10pt;"><strong>آزمایش‌های قبل از عمل&nbsp;</strong></font><font style="font-size: 10pt;"><br></font></div><div align="justify" style="font-size: 12px;"><font style="font-size: 10pt;"><br>قبل از انجام عمل جراحی زیبایی بینی باید آزمایش‌هایی نظیر تست‌های خون و رادیوگرافی از قفسه سینه انجام شود. در بیمارانی كه سن بیشتری دارند، باید فرد كاملا معاینه شود و از بیمار حتما نوار قلب گرفته شود.<br><br></font></div><hr align="justify" style="font-size: 12px; width: 636px; height: 2px;"><font color="#a52a2a" style="font-size: 10pt;"><strong><font style="font-size: 10pt;"><br></font></strong></font><font color="#8b0000" style="font-size: 10pt;"><br></font><div align="center" style="font-size: 12px;"><font color="#8b0000" style="font-size: 10pt;"><font style="font-size: 10pt;"><strong>مطب یا بیمارستان</strong></font></font><font color="#8b0000" style="font-size: 10pt;"><br></font></div><div align="justify" style="font-size: 12px;"><font style="font-size: 10pt;"><br>جراحی بینی باید در اتاق‌عمل‌های كاملا مجهز به سیستم‌های كنترل و تنظیم عملكردهای حیاتی بدن در قبل، حین و بعد از عمل جراحی انجام شود، به‌خصوص پس از عمل بینی زمانی كه بیمار در ریكاوری است و نیاز به مراقبت و كنترل‌های دقیق دارد. بنابراین انجام این عمل در مطب‌ها و كلینیك‌های ساده امری اشتباه و نادرست است.<br><br></font></div><hr align="justify" style="font-size: 12px; width: 636px; height: 2px;"><div align="justify" style="font-size: 12px;"><font style="font-size: 10pt;"><br></font></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><font style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">پزشکان مشهور از جراحی‌های زیبایی و عوارض آن می‌گویند</span></font><font style="font-size: 10pt;"><br></font></div><div align="justify" style="font-size: 12px;"><font style="font-size: 10pt;"><br>دو هفته پیش، مرگ یک جوان تهرانی از یک خانواده سرشناس، عده‌‌ای بسیار از وابستگان و دوستان او را داغدار کرد. این جوان - که برومند و خوش چهره هم بود - برای یک عمل ساده زیبایی، خود را به پزشکان سپرد، اما در حین جراحی جان سپرد.<br><br>این اتفاقی است تلخ که گهگاه در گوشه و کنار ایران و جهان رخ می‌دهد. اتفاق هشداردهنده‌ای که به ما می‌آموزد اگر نیاز قطعی به جراحی نداریم،‌ نباید خود را به تیغ بسپاریم. وقتی تصور می‌کنیم این جوان با وجود عیب کوچکی که به زعم خود در صورتش داشت، می‌توانست همچنان کنار خانواده‌اش باشد، چیزی به جز افسوس باقی نمی‌ماند.<br><br>برای این شماره در همین زمینه با دو پزشک برجسته زیبایی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. اول محسن نراقی و سپس دکتر محمد گلشنی. جالب اینکه این دو نیز در این زمینه با ما هم عقیده‌اند. اینکه اعمال جراحی را زمانی انجام بدهید که چاره دیگری نیست.<br><br></font></div><hr align="justify" style="font-size: 12px; width: 636px; height: 2px;"><div align="justify" style="font-size: 12px;"><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font style="font-size: 10pt;">آیا واقعا به جراحی نیاز دارید؟<br></font></div><font style="font-size: 10pt;"><br>افرادی كه قصد انجام عمل زیبایی بینی را دارند باید نكاتی را رعایت كنند. نكته اساسی این است كه متقاضیان جراحی زیبایی باید در تصمیم‌گیری خود دقت و تأمل كنند. در كشور ما بیش از 50درصد متقاضیان جراحی پلاستیك بینی نیازی به جراحی ندارند. جراح پلاستیك صورت و بینی با بررسی و معاینات دقیق باید بیماری را برای جراحی انتخاب كند كه عمل جراحی به صلاحش باشد. در واقع، این جراح است كه باید بیمار را توجیه كند كه آیا جراحی كمكی به زیبایی چهره او می‌كند یا خیر، چرا كه امروزه تعداد قابل توجهی از متقاضیان جراحی پلاستیك بینی، در عمل نیازی به جراحی پلاستیك ندارند.<br><br></font><hr style="width: 636px; height: 2px;"><font style="font-size: 10pt;"><br></font><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font style="font-size: 10pt;">تصورات واهی را دور بریزید<br></font></div><font style="font-size: 10pt;"><br>برخی افراد،‌ از جراحی بینی تصورات غیرواقعی دارند و به صورتی اغراق‌آمیز به این موضوع نگاه می‌كنند. بسیاری از افراد با توصیه‌های غیركارشناسی اطرافیان برای عمل جراحی اقدام می‌كنند و این در حالی است كه عمل زیبایی بینی به معنای كوچك شدن بینی نیست. در چنین مواردی لازم است از مشاوره یك جراح پلاستیك بینی دلسوز بهره‌مند شوید.&nbsp;<br><br></font><hr style="width: 636px; height: 2px;"><font style="font-size: 10pt;"><br></font><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font style="font-size: 10pt;">ریسك‌های جراحی بینی<br></font></div><font style="font-size: 10pt;"><br>انجام هر عملی ریسك‌های مخصوص به خود را دارد. اما در صورتی كه تمام شرایط استاندارد به دقت رعایت شود، ریسك این جراحی را می‌توان به میزانی بسیار كمتر از ریسك یك مسافرت جاده‌ای رساند. بدیهی است ریسك جراحی در شرایط غیراستاندارد آنچنان بالا است كه پذیرش انجام آن را كاملا غیرمنطقی می‌كند. اما دو خطر جدی در زمینه بیهوشی وجود دارد.<br><br></font><hr style="width: 636px; height: 2px;"><font style="font-size: 10pt;"><br>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">حساسیت فرد به داروهای بیهوشی:&nbsp;</span>در برخی افراد ممكن است واكنش‌های غیرمترقبه‌ای نسبت به داروهای بیهوشی ایجاد شود. همانطور كه ممكن است، بدن یك فرد نسبت به آمپول پنی‌سیلین واكنش نشان دهد، داروهای بیهوشی نیز ممكن است عوارض غیرقابل پیش‌بینی داشته باشند. این مسأله از قبل قابل پیش‌بینی نیست ولی باید تمام تمهیدات لازم در اتاق عمل وجود داشته باشد كه در صورت بروز واكنش یا حساسیت، داروهایی برای رفع حساسیت وجود داشته باشد و اگر پزشك از قبل خود را برای تمامی شرایط آماده كرده باشد، ریسك به حداقل خواهد رسید.<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">خطر جابه‌جایی لوله بیهوشی:</span>&nbsp;در طول عمل ممكن است لوله بیهوشی جابه‌جا شود یا ارتباط آن با بدن قطع شود كه در این‌صورت اكسیژن وارد بدن نمی‌شود و فرد دچار مرگ مغزی می‌شود. برای جلوگیری از این حالت، بیهوشی باید توسط تیم مجرب انجام شود و در حین بیهوشی و حتی بعد از آن، وقتی بیمار در ریكاوری است، تمام علائم حیاتی او با مانیتورهای مخصوص بررسی شود، تا در صورت جابه‌جایی لوله، بوق دستگاه به صدا درآید و پزشك از پایین‌آمدن میزان اكسیژن خون آگاه شود. رعایت این نكته خطرات بیهوشی را به حداقل می‌رساند.<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;بیهوشی یا بی‌حسی موضعی:&nbsp;</span>در قدیم از داروهایی مثل گازهای بوتان كه بسیار سمی و خطرناك است، برای بیهوشی استفاده می‌شد، در نتیجه جراحان سراغ استفاده از روش‌های بی‌حسی موضعی رفتند، اما خود این روش هم مشكلات فراوانی داشت. اگر در حالت بی‌حسی موضعی، بیمار به حالت خواب عمیق فرورود و تنفس‌اش كم و دچار مشكل شود، ترشحات خونی كه داخل حفره دهان جمع می‌شود (مقداری خون در جراحی از پشت بینی وارد حفره دهان می‌شود) ممكن است به طور ناخودآگاه وارد ریه شود و خفگی ایجاد كند. اما امروزه بیهوشی با داروهای جدید انجام می‌گیرد كه این داروها عوارض داروهای قبلی را ندارند. علاوه بر این لوله‌ای در نای بیمار گذاشته می‌شود كه می‌تواند به ریه اكسیژن برساند. بنابراین تنفس بیمار بیمه می‌شود و با حالت كاف (بالشتكی كه اطراف لوله وجود دارد و از هوا پر می‌شود) نای بیمار از ورود ترشحات خونی به داخل ریه مصون می‌ماند. بنابراین بیهوشی راه مطمئن‌تری است.<br><br></font><hr style="width: 636px; height: 2px;"><font style="font-size: 10pt;"><br></font><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font style="font-size: 10pt;">مدهای جراحی بینی از کجا می‌آیند؟<br></font></div><font style="font-size: 10pt;"><br>مشابه‌سازی یکی از آفات جامعه امروز است. اینکه هر کسی می‌خواهد چهره‌ای شبیه به&nbsp; یک فرد مشهور داشته باشد.<br><br>الگوهای ذهنی در جامعه امروز ایران، متاثر از دنیای ارتباطات هستند و متاسفانه به سمت زیبایی‌شناسی غربی حرکت می‌کنند. در واقع اصولا بینی سربالا و قلمی، سوغاتی است که ریشه آن مربوط به فرنگستان است. ما به مرور، زیبایی‌شناسی سنتی خود را کنار گذاشته و تحت تاثیر الگوهای زیبایی‌شناسی&nbsp; غربی، به دنبال شباهت هرچه بیشتر با نژاد آنگلوساکسون هستیم.<br><br>این چیزی است که نفوذ رسانه‌های قدرتمند آمریکایی، سینما، تلویزیون و موسیقی بیش از هر چیزی در تشدید آن موثر است. در واقع بسیاری از مخاطبان سریال‌ها، فیلم‌ها و محصولات فرهنگی آمریکایی به مرور علاقه‌مند به الگویی می‌شوند که به عنوان الگوی زیبایی در جهان آن سوی آب وجود دارد.<br>امروزه بسیاری از مراجعان به پزشکان زیبایی، دوست دارند شبیه کسانی باشند که شبیه‌شان را زیاد در کوچه و خیابان می‌بینیم. دختران یا پسرانی با بینی‌های سربالا و چشمان کشیده.&nbsp;<br><br>حقیقت این است که هرچه می‌گذرد ما از شرق و زیبایی‌شناسی سنتی دورتر می شویم و البته پزشکان و جراحان زیبایی نیز در این زمینه کم تقصیر نیستند. آنها مروج الگوی زیبایی جایی هستند که اینجا نیست.<br><br></font><hr style="width: 636px; height: 2px;"><font style="font-size: 10pt;"><br></font><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font style="font-size: 10pt;">عوارض بعد از جراحی<br><br>اگر بینی‌تان را جراحی کنید ممکن است...<br></font></div><font style="font-size: 10pt;"><br>&nbsp; جراحی بینی در صورتی كه درست توسط پزشك متخصص انجام نشود می‌تواند عوارض ناخوشایندی به همراه داشته باشد كه عبارتند از:<br><br>عوارضی كه روی عملكرد بینی به جای می‌گذارد نظیر مشكلات تنفسی و عوارضی كه روی زیبایی و ظاهر فرد به جای می‌گذارد مثل ظاهر نازیبای بینی، ناهماهنگی پره‌ها و ...<br><br></font><hr style="width: 636px; height: 2px;"><font style="font-size: 10pt;"><br></font><div style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0);"><font style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: bold;">انتخاب جراح اهمیت دارد</span><br></font></div><font style="font-size: 10pt;"><br>تصمیم بیمار برای جراحی و انتخاب جراح از كلیدی‌ترین عوامل در پیشگیری از عوارض جراحی بینی است. بیماران نباید در تصمیم خود برای جراحی عجله كنند و تحت تأثیر اظهارات دیگران قرار گیرند. لازم است قبل از عمل نهایت وسواس و دقت برای انتخاب جراح صورت بگیرد. جراحی باید انتخاب شود كه بینی را به صورت طبیعی عمل كند و از كوچك كردن بینی پرهیز كند. مهمترین اصل، انتخاب جراحی است كه بیماران وی پس از عمل به‌راحتی از راه بینی بتوانند تنفس كنند.</font></div> text/html 2013-05-05T15:12:58+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری مراقبت های بعد از عمل زیبایی بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/4 <p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">1</span>-اغلب بیماران بعد از جراحی بینی، درد ندارند یا درد آنها مختصر است که به راحتی با دارو های مسکن ضعیف کنترل می شود<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;">&nbsp;<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">2&nbsp;</span>-در روز اول در تختخواب استراحت نمایید، در حالیکه سر، بالا قرار دارد(چند عدد بالش زیر سرتان قرار دهید)</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">3-&nbsp;</span>پانسمان پایین بینی را می توانید در صورت کثیف شدن، تعویض نمایید. این کار تا وقتی که ترشحات بینی قطع شود، ادامه می یابد<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">4&nbsp;</span>-اگر در داخل بینی پانسمان دارید، در زمان تعیین شده توسط جراح، برای خارج کردن آن به پزشک خود مراجعه نمایید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-5&nbsp;</span>تا زمانی‌كه پزشک صلاح بداند باید گچ یا قالب روی بینی در محل خود باقی بماند، لذا آن را خشک نگه دارید و به آن دست نزنید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-6&nbsp;</span>زیر سر خود را بمدت 48 ساعت بالاتر از حد معمول قرار دهید این عمل در کاهش تورم موثر است<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-7&nbsp;</span>استفاده از یخ بر روی چشمها و گونه در24-48 ساعت اول در کاهش تورم و تغییر رنگ پوست موثر است<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">8-&nbsp;</span>با دهان باز عطسه کنید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">9</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>تا حد امکان در روزهای اول سر خود را به جلو خم نکنید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">10</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>می توانید 24 ساعت بعد از عمل، حمام بروید ولی نباید سر و صورت خود را خیس نمایید. در صورت استفاده از ضد درد، حتما" باید کسی به شما در حمام گرفتن کمک کند تا زمین نخورید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">11</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>در چند روز اول بعد از عمل، ممکن است کمی ترشح از بینی خارج شود که باید با دستمال پاک شود ولی نباید به بینی دست زده شود<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">12</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>هیچ وسیله ای را برای تمیز کردن بینی، داخل آن نکنید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">13</span>بهتر است از غذاهای سریع الهضم در24-48 ساعت اول استفاده نمائید. غذاهایی که احتیاج به جویدن طولانی مدت دارند را دریک هفته اول پس از عمل استفاده ننمایید. محدویت دیگری برای غذا ندارید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">14</span>از اعمالی که باعث حرکت شدید عضلات صورت می شوند، مانند گریه کردن، خندیدن و صحبت کردن زیاد در هفته اول پرهیز نمایید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">15</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>دندان‌ها را به آرامی و با یک مسواک نرم، مسواک کنید. از دستکاری لب بالا (برای جلوگیری از حرکت بینی) بپرهیزید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">16</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>قسمت‌هایی از صورت را که خارج از قسمتی است كه چسب زده شده است را می‌توانید با پنبه مرطوب تمیز کنید ولی چسب‌ها نباید خیس شوند<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">17</span>&nbsp;</span>موهای خود را در هفته اول نشویید مگر آ نکه کسی به شما در شستن آن از عقب کمک کند تا پانسمان بینی خیس نشود<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">18</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>در هفته اول بعد از عمل، از لباس‌هایی که از عقب یا جلو باز می‌شوند، استفاده نمائید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">19</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>داروهای تجویز شده را بطور کامل و دقیق استفاده نمایید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">20</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>مرطوب کننده هوا و شستشوی بینی با سرم تا 2 هفته توصیه می شود<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">21-&nbsp;</span>بعد از برداشتن قالب بینی توسط پزشک، می توان از مواد آرایشی استفاده کرد<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.&nbsp;</span>مواد آرایشی شناخته شده‌ای را که قبلا" استفاده می‌كردید، به‌کار برید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">22-&nbsp;</span>تا دو هفته پس از عمل فین نکنید، می‌توانید ترشحات را بالا بکشید تا وارد حلق شما شده و خارج شوند ولی نباید فین کنید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">23</span>تا دو هفته پس از عمل، از آسپرین و بروفن (یا ترکیبات حاوی آنها) استفاده ننمایید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">24-&nbsp;</span>از فعالیت شدید بدنی پرهیزكنید. بیش از حد معمول استراحت نمائید. از فعالیتهای ورزشی و جنسی پرهیز كنید. راه رفتن سبک رامی‌توانید سه روز بعد از عمل شروع نمائید ولی انجام ورزش‌های ایروبیک، کاهش وزن، بلند کردن جسم سنگین و ورزش‌های کششی باید تا چهار هفته بعد از عمل به تاخیر انداخته شوند<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">25-&nbsp;</span>حداقل بمدت 10-14 روز از مکالمه تلفنی طولانی مدت و فعالیت اجتماعی شدید پرهیز نمائید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">26-&nbsp;</span>بمدت 1 ماه از شنا کردن بپرهیزید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">27</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>بمدت 6 هفته از مواجهه با نور آفتاب یا وسایل برنزه کننده کاملا<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">"&nbsp;</span>بپرهیزید. گرما باعث تورم بینی شما می شود و نور آفتاب می‌تواند باعث تغییر رنگ پوست بینی شود<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">28</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>بمدت 7-6 هفته از عینک طبی آفتابی استفاده ننمایید، زیرا آنها روی بینی شما قرار می‌گیرند. می‌توانید عینک را با چسب به پیشانی خود بچسبانید تا روی بینی قرار نگیرد .از لنزهای تماسی می‌توان 2-3 روز بعد از عمل استفاده نمود<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">29&nbsp;</span>ویزیتهای مرتب بعد از عمل، در ماه‌های بعد از جراحی لازم است تا روند بهبودی بررسی شود. اگر مشکلی وجود داشت حتما" در مورد آن با پزشکتان صحبت کنید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 7.5pt 0px 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; line-height: 33.328125px; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;-</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">30</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span>از دست زدن(عادتی) به بینی خود جدا" اجتناب نمایید<span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">.</span></p> text/html 2013-05-05T15:12:17+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری فیلم مراقبت پس از عمل جراحی بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/3 [http://www.aparat.com/v/1XJFa] text/html 2013-05-05T15:04:11+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری فیلم عمل جراحی واقعی بینی http://littlenose.mihanblog.com/post/2 [http://www.aparat.com/v/CAFE0] text/html 2013-05-05T14:59:23+01:00 littlenose.mihanblog.com محمد مطهری مستند دماغ به سبک ایرانی http://littlenose.mihanblog.com/post/1 <img style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: block; font: 12px tahoma; max-width: 500px; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_image" title="مستند دماغ به سبک ایرانی - اورجینال" alt="مستند دماغ به سبک ایرانی - اورجینال" src="http://76.164.198.3/~adspics/ppicads//1331791853.jpg"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><div style="text-align: center; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">نام محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">مستند دماغ به سبک ایرانی - اورجینال</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">قیمت:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">80,000 ریال</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">شناسه فروشنده:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">31080031</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">شناسه کالا:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">105</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">PID محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">122416</b>&nbsp; <br><span style="float: right; color: rgb(204,0,51)" class="product_att">تعداد بازدید از این محصول:</span><b style="float: right; margin-right: 5px" class="product_att_value">127</b>&nbsp; <br></div><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-align: justify; padding-bottom: 5px; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; display: block; font: 12px/18px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 5px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="product_spec">دماغ به سبک ایرانی جنبه های طنزآمیز بسیار دارد و به راحتی تماشاگر را همراه خود کرده و بر او اثر می گذارد به گونه ای که او با صدای بلند واکنش نشان می دهد و می خندد.&nbsp; <br>&nbsp; <br>حتما شما هم از دیدن این مستند فوق العاده جالب لذت خواهید برد…. دماغ به سبک ایرانی را حتما ببینید…. فیلم در مورد جراحی بینی جوانان ( دختران وپسران) تهرانی (ایرانی) است که چگونه ، به چه دلایلی و تحت چه شرایطی دماغ خود را عمل می کنند. مصاحبه درباره دماغ با کـسانی که هرگز باورتان نخواهد شد…. هم جالبه ..هم دیدنی&nbsp; <br>&nbsp; <br>فیلم ساز برای رسیدن به هدف خود به همه جا سر می زند:پیست اسکی، دبیرستان دخترانه، بیمارستان، داروخانه و.. و&nbsp; <br>&nbsp; <br>با همهشخصبه پرسش و شنود می پردازد:دو ملا در قم، دکتران متخصص، دختران و پسرانی که بینی خود را عمل کرده و یا می خواهند عمل کنند، با منشی دکتری که خود مورد عمل قرار گرفته و حالا دکتر از زیبائی نو ساخته او به عنوان نمونه استفاده می کند تا نتیجه کار خود را در برابر دیده گان مشتری ها به نمایش بگذارد.&nbsp; <br>&nbsp; <br>حرف های جالب و شنیدنی از منشی دکتران متخصص زیبایی باورتون میشه آقایون هم دماغشون را عمل کرده باشند…؟؟؟&nbsp; <br>&nbsp; <br>یکی از بخش های جالب فیلم حرف های نصرت کریمی فیلم ساز قدیمی(ممنوع الفیلم) و مجسمه ساز کنونی است که در باره ی صورت و شخصیت انسان سخن می گوید و این که معتقد است: شکل دماغ هرشخص، نشان دهنده بخشی از شخصیت درونی او است. بیننده فیلم، هم زمان مجسمه های بسیار خوش ساخت کریمی را می بیند و این که او چگونه توانسته شخصیت انسان ها را با دماغ های کوچک و بزرگ، کج و راست شکل به بخشد. هم جالبه ..هم دیدنی … و هم خیلی خنده دار…&nbsp; <br>&nbsp; <br>چند نفر میشناسید که عمل نکردن ولی روی دماغشون چسب می زنند؟؟؟ زمانی، مسافری از غرب نوشته بود: *زیبایی زنان ایرانی چنان خیره‌کننده است که هوش از سر بیننده می‌رباید* ولی امروز چه چیز در ایران زیبا به شمار می‌رود؟&nbsp; <br>زیبا، هر آن چیزی ست که کانال‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند. زیبا، هر آن چیزی ست که در فیلم‌های هالیوود نشان داده می‌شود. امروز زنان ایرانی باور خود را به بی‌همتا بودن خویش از دست داده‌اند.&nbsp; <br>&nbsp; <br>شماره مجوز : 155/731482&nbsp; <br>&nbsp; <br>این محصول بی نظیر در قالب یک عدد سی دی عرضه می شود.</span><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; font: 12px tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_add_to_card_link" href="http://postalbuying.com/add/122416/index.cgi"><img style="background-image: url(http://postalbuying.com/themes/osc/images/addcart.png); border-bottom: 0px; border-left: 0px; text-indent: -999em; width: 32px; display: block; background-position: 100% 0%; float: none; height: 32px; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" class="detail_add_to_card_image" title="خرید کالا" alt="خرید کالا" src="http://postalbuying.com/themes/osc/images/pixel.gif"></a><span style="text-align: center; text-transform: none; background-color: rgb(252,242,216); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px tahoma; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>